نمایش یک نتیجه

گوگرد گرانوله

135.000 تومان
این کود گوگرد بنتونیت دار به شکل گرانول می باشد. گوگرد به میزان زیادی در گیاه به ویژه در برگ ها وجود دارد که جزء تشکیل دهنده پروتئین در گیاه و ماده حیاتی برای تغذیه گیاهان و عنصر اساسی جهت تولید اسیدهای آمینه و سنتز پروتئین می باشد، در تشکیل و رشد سلول ها، افزایش فتوسنتز گیاهان و افزایش رشد و عملکرد در واحد سطح گیاه موثر می باشد. مصرف خاکی گوگرد سبب کاهش pHو اصلاح خاک های شور و قلیایی شده و جذب عناصر غذایی موجود در خاک را افزایش می دهد.